<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Publications Office of the European Union using Archive-It. This page was captured on 21:13:53 Oct 22, 2019, and is part of the European Union collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Om Efsi

Europeiska fonden för strategiska investeringar – Efsi – är kärnan i investeringsplanen för Europa. Målet är att komma till rätta med det låga förtroendet och bristen på investeringar till följd av den ekonomiska och finansiella krisen. Den ska också se till att de pengar som finns hos finansinstitut, företag och privatpersoner används, eftersom det är ont om offentliga medel.

Kommissionen samarbetar med strategiska partner i Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen). Efsi ska stödja strategiska investeringar på viktiga områden som infrastruktur, energieffektivitet och förnybar energi, forskning och innovation, miljö, jordbruk, digital teknik, utbildning, hälsa och sociala projekt. Fonden hjälper också småföretag att starta, växa och expandera genom att tillhandahålla riskfinansiering.

Hur fungerar det?

Efsi är en EU-finansierad garanti som ger EIB-gruppen ett förstaförlustskydd. Det innebär att EIB-gruppen kan finansiera projekt med högre risk än vad de annars skulle ha gjort. En oberoende investeringskommitté beslutar om ett projekt kan komma i fråga för stöd utifrån strikta kriterier. Det finns inga kvoter – varken per sektor eller land. Finansieringen är helt och hållet efterfrågestyrd.

Efsi 2.0

Med tanke på hur bra Efsi har fungerat presenterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen 2016 ett förslag om att uppgradera fonden till Efsi 2.0. Enligt förslaget ska den ursprungliga treårsperioden (2015–2018) förlängas och målet på 315 miljarder euro i investeringar höjas till minst 500 miljarder euro till 2020. Man ska också lägga större vikt vid additionalitet, gränsöverskridande projekt och projekt som bidrar till Parisavtalets klimatåtaganden, stödet till små och medelstora företag och bättre geografisk täckning för Efsi. Europaparlamentet och EU-länderna håller nu på att slutföra förhandlingarna om förslaget.

Hur söker man stöd?

EIB:s webbplats kan du läsa om hur du söker finansiering från Efsi, oavsett om du företräder ett privat eller offentligt organ, ett finansinstitut, en fond, en plattform eller ett litet eller medelstort företag.