Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en minimumskapacitet på 100 Mbps och vid 2025 skall hela Sverige ha tillgång till höghastighetsbredband. Vikten av 5G utrullning har erkänts av Sverige till exempel inom ramen för Nordiska ministerrådet för digitalisering. Denna ad hoc rådet har fått i uppdrag att ta ledningen i att följa upp förklaringen om 5G undertecknad av de nordiska premiärministrarna i maj 2018.

English | Svenska

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Sverige

I sin bredbandsstrategi har den svenska regeringen identifierat tre strategiska områden för att uppfylla målen i strategin: roller och spelregler på bredbandsmarknaden, kostnadseffektiv utbyggnad av bredband och nät och tjänster till alla. Enligt bredbandsstrategin måste fokus läggas på människors behov av bredbandsanslutning, oavsett om de bor i tätbefolkade områden, knappt befolkade och landsbygdsområden eller i områden som ligger mellan dem. Sverige begås för att vara på förgrunden av utvecklingen av 5G. En manifestation av denna är nordisk-baltiska samarbetet på 5G som företa sig inom ramen av det nordiska rådet av ministrar. I Maj 2018, undertecknade de nordiska premiärministrarna en förklaring på 5G, med den gemensamma visionen av att vara den första och främst-integrerade regionen i världen. För att uppnå detta mål har en gemensam handlingsplan för tidig adoption av teknologi 5G varit aktiveringen av nordisk-baltiska ministrarna av digitalsering.

Nationell bredbandsstrategi och -policy

Ansvariga myndigheter och organisationer

  • Näringsdepartementet ansvarar bland annat för regeringens digitaliserings och bredbandspolitik.
  • Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som övervakar och reglerar sektorerna för elektronisk kommunikation och post. Myndighetens vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. 
  • Bredbandsforum tillsattes av regeringen 2010 och har till uppgift att främja samverkan mellan olika aktörer i samhället för en effektiv utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Forumet har också till uppgift att skapa möjlighet för regeringen, företag, myndigheter och andra organisationer att tillsammans identifiera hinder för utbyggnaden och hitta lösningar som främjar tillgången till bredband i hela landet.

Huvudmål för bredbandsutvecklingen

Regeringens vision för ett helt uppkopplat Sverige är att bredbandsinfrastrukturen ska motsvara användarens behov av uppkoppling. I bredbandsstrategin som antogs i december 2016 bedömer regeringen att det behövs mål på två områden: tillgång till höghastighetsbredband i hela landet och tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Målen i strategin är att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en minsta kapacitet på 100 Mbit/s senast 2020. Strategin sträcker sig även bortom 2020 och anger att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Målet innebär att 98 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en minsta kapacitet på 1 Gbit/s. Återstående 1,9 % av hushållen och företagen bör ha tillgång till 100 Mbit/s och 0,1 % bör ha tillgång till 30 Mbit/s.25. Strategin har även ett mobiltäckningsmål som säger att år 2013 bör hela Sverige har tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalietet.

Huvudåtgärder för bredbandsutvecklingen

  • Bredbandskartläggning: Post- och telestyrelsen (PTS) har utvecklat och väglett en webbtjänst som kallas Ledningskollen med målet att dela informationer om infrastrukturägare (t.ex. pipelines och annan infrastruktur). Plattformen har utvecklats och är offentligt tillgänglig på frivillig basis för att förhindra skador under utgrävning och förbättra samordningen av civilt arbete. Utöver Ledningskollen har PTS ett nationellt kartläggningsverktyg som kallas Bredbandskartan som visar tillgängligheten för bredband, nätverksägare och internetleverantörer nära en specifik plats i hela Sverige.
  • I första hand ska den svenska bredbandsutbyggnaden ske på marknadsmässiga grunder, men i områden där kommersiella förutsättningar för utbyggnad saknas behöver den marknadsstyrda utbyggnaden kompletteras med offentliga insatser. Kommunerna har en viktig roll i nätverksutrullningen genom att de kontrollerar tillgången till kommunal mark och beslutar om vilka villkor som ska gälla gentemot bredbandsoperatörerna för den mark man äger.

Nationella och regionala finansiella instrument för bredband

  • Det går att ansöka om statligt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i områden där kommersiella investeringar i NGA-nätverk intekommer till stånd. Stöden fördelas via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och i de norra delarna av landet även via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Uppgifter om bredbandsutveckling och tekniker i Sverige

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och marknadstäckning, täckning för olika bredbandstekniker och kostnader kan du läsa resultatrapporterna och landrapporterna i Digitala ekonomi- och samhällsindexet.

Spektrumdilltelning för trådlöst bredband

För detaljer om harmoniserade spektrumuppdrag se studien om Spektrumuppdrag i EU.

Publikationer och pressdokument

Engelska

Svenska

Kontaktuppgifter

BCO Sverige (nationella bredbandskompetensbyrån): Post- och telestyrelsen

Adress: Valhallavägen 117, 115 31 Stockholm, Sverige
Kontakt via e-post
Telefon: 08 678 57 55
Webbplats

Näringsdepartementet

Adress: Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Stockholm, Sverige
Kontakt via e-post
Telefon: 08 405 10 00
Webbplats

Bredbandsforum

Adress: Valhallavägen 117, 115 31 Stockholm, Sverige
Kontakt via e-post
Telefon: 08 678 55 00
Webbplats

Country information - Sweden