<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Publications Office of the European Union using Archive-It. This page was captured on 23:50:08 Mar 04, 2021, and is part of the European Union collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information
Evropská unie

Orgány, instituce a ostatní subjekty EU

Orgány, instituce a ostatní subjekty EU

Orgány a instituce EU – základní informace

Struktura orgánů EU

Orgány EU tvoří unikátní systém:

  • globální priority Unie stanovuje Evropská rada, na jejíž zasedáních jednají hlavy členských států a čelní představitelé Unie
  • občany členských států zastupují přímo volení poslanci Evropského parlamentu
  • zájmy Evropské unie jako celku střeží Evropská komise, jejíž komisaři jsou jmenováni jednotlivými členskými státy
  • vlády členských států hájí své zájmy v Radě Evropské unie

Směr politiky

Evropská rada určuje obecné politické směřování EU – ale nemá pravomoc přijímat právní předpisy. Tvoří ji předseda – v současné době Charles Michel – hlavy států a představitelé vlád členských zemí, předseda Evropské komise. Zasedá minimálně dvakrát do roka v rámci několikadenního summitu.

Legislativní proces

Do tvorby právních předpisů jsou zapojeny především 3 orgány:

  • Evropský parlament, který zastupuje občany EU a je jimi přímo volen
  • Rada Evropské unie, která se skládá ze zástupců jednotlivých členských států. Předsednictví v Radě si členské státy předávají.
  • Evropská komise, která usiluje o obranu zájmů Evropské unie jako celku.

Uvedené tři instituce společně vytváří prostřednictvím tzv. běžného legislativního postupu (známého dříve pod názvem spolurozhodování) politiky a právní předpisy, které platí v celé EU. V zásadě je to Komise, kdo navrhuje nové zákony, přičemž Parlament a Rada je schvalují. Komise a členské státy je pak provádějí a Komise dohlíží na to, aby se v členských státech náležitě uplatňovaly.

Rozhodovací proces v EU – další informace o tvorbě právních předpisů EU

Přehled států předsedajících Radě EU

Jiné orgány a instituce EU

Důležitou úlohu plní také

Práva a povinnosti těchto orgánů jsou stanoveny ve Smlouvách, jimiž se řídí veškerá činnost Unie. Smlouvy stanoví pravidla a postupy, jež musí instituce EU dodržovat. Smlouvy odsouhlasili prezidenti a/nebo předsedové vlád členských zemí a ratifikovaly jejich parlamenty.

Pro EU pracuje řada dalších institucí a subjektů, které vykonávají specializované funkce:

Back to top