Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение 2014 на България определя цели за широколентовия достъп в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

English | български

Обобщение на развитието на широколентовия достъп в България

Предоставянето на интернет и електронни услуги в България е сравнително добро в повечето градски райони. По отношение на скоростта на интернет в по-големите градове страната е на едно от челните места в Европа. Въпреки това в средните и малките градове, както и в отдалечените и слабо населени селски зони, белите райони нямат достъп до интернет.

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България беше приета през 2009 г. и актуализирана през 2012 г. В нея се планира развитието на широколентовия достъп в страната от 2012 г. до 2015 г. с препратки към 2020 г. Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение беше приета от Министерски съвет през 2014 г. Пътна карта за изпълнението на плана беше приета през 2016 г. Документите следват заложените в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа цели. Новият широколентов план е в процес на подготовка.

Национална стратегия и политика за широколентов достъп

Отговорен орган

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (MTITC) координира всички дейности за изпълнение на политиката в областта на информационните технологии и комуникациите. Министерството разработва необходимата правна рамка за осигуряване на ефективна среда за комуникационния бизнес и изграждане и поддържане на модерна електронна съобщителна инфраструктура.
 • Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) въвежда политики, правила, регламенти и добри практики, свързани с контрола, в областта на електронното управление, стратегическото планиране и инициативи, планирането и контрола на бюджета, координира свързаните с отрасъла политики и междуведомствените проекти.
 • Комисията за регулиране на съобщенията наблюдава разгръщането на широколентовите мрежи на национално равнище, изпълнява законите и регулациите, както и упражнява надзор в областта на техническите стандарти и използването на честоти.

Основни цели за развитието на широколентовия достъп 

Националната стратегия за широколентов достъп на България Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (Решение на Министерски съвет № 435/26.06.2014) е валидна за периода 2014-2020 г. Той е придружен от пътна карта за неговото прилагане, приета през 2016 г. Планът поставя цели за широколентовия достъп в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа: 100% покритие с поне 30 Mbps до 2020 г. и 50% усвояване за 100 Mbps. Подготвя се актуализация на националния план за широколентов достъп.

България има за цел да постигне 80% усвояване (100 Mbps) за бизнеса до 2020 г. Отделно от основната си цел да създаде необходимата правна рамка България определи като свой първи приоритет изграждането на инфраструктура в отдалечени и слабо населени райони, тъй като при тях се наблюдава значително изоставане в използването на интернет и всички свързани с това услуги. Като следваща стъпка се планира надграждане и поддръжка на оптичните високоскоростни инфраструктури, обслужващи държавната администрация и съответно местните власти. Тези мерки ще поставят стабилна техническа основа за създаването на напълно функционално електронно правителство. Това ще създаде условия и за българските граждани и бизнеса да се възползват от възможностите, предоставяни от развиващите се цифрови услуги, базирани на широколентова инфраструктура.

Основни мерки за развитието на широколентовия достъп

 • Регулаторни мерки: Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е насочен към увеличаване на предлагането на широколентов достъп в България чрез насърчаване на конкуренцията, опростяване на процедурите за одобрение, насърчаване на инвестициите в инфраструктура.
 • Финансови мерки: Проектите за разширяване на широколентовия достъп в България се финансират предимно от структурните фондове на ЕС. Алтернативните инструменти за финансиране включват държавния бюджет и частни инвестиции.
 • Меки мерки: Мерки за стимулиране на предлагането и търсенето на услуги, извършвани през широколентови мрежи, които имат за цел да повишат цифровата грамотност на населението и да насърчат използването на електронни услуги.

Прочетете пътната карта за изпълнението на Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, където са изброени горепосочените мерки.

Стратегически цели относно покритието на ДСП

Стратегически цели за населените места в черни райони (с два или повече доставчика, предлагащи 30+ Mbps)

 • Изграждане на фиксирани широколентови мрежи с цел предоставяне на 100% от достъпа със скорости, надвишаващи 100 Mbps;
 • Активиране на оптична свързаност и широколентов достъп със скорости над 100 Mbps за най-малко 65% от домакинствата;
 • Активиране на оптична свързаност и широколентов достъп със скорости над 100 Mbps за всички бизнес организации;

Стратегически цели за населени места, разположени в сиви райони (с поне един доставчик, предлагащ 30+ Mbps)

 • Изграждане на фиксирани широколентови мрежи с цел предоставяне на 80% от достъпа със скорости над 100 Mbps;
 • Активиране на оптична свързаност и широколентов достъп със скорост от над 100 Mbps за най-малко 55% от всички домакинства.
 • Активиране на оптична свързаност и широколентов достъп със скорости над 100 Mbps за всички бизнес организации;

Стратегически цели за населени места, разположени в бели райони без нито един доставчик, предлагащ 30+ Mbps

 • Осигуряване на широколентов достъп от следващо поколение с пълно покритие в района;
 • Изграждане на фиксирани широколентови мрежи с цел предоставяне на 60% от достъпа със скорости, надвишаващи 100 Mbps;
 • Активиране на оптична свързаност и широколентов достъп със скорости от над 100 Mbps за най-малко 34% от всички домакинства;
 • Активиране на оптична свързаност и широколентов достъп със скорости от над 100 Mbps за всички бизнес организации.

Източник: Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение на България

Развитието и разгръщането на високоскоростни мрежи е определено като приоритет в Националната програма за развитие - България 2030. Приоритетите се фокусират върху: разгръщане на високоскоростни мрежи, особено широколентови в селските райони, ефективно разпределение на спектъра за безжична широколентова връзка и 5G, ускорено развитие и приемане на услуги, зависещи от широколентови услуги като облак, IoT и др., както и развитието на цифрови умения и услуги.

Национални и регионални финансови инструменти в областта на широколентовия достъп

Държавна помощ: За периода 2014-2020 г. България има отпуснати 30 млн. евро от ЕЗФРСР за разработването на свръхвисокоскоростни мрежи. Допълнителни средства се отпускат за "меките" мерки като цифрова грамотност, програми за обучение и др. Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. показва, че повече от 65 млн. евро ще бъдат инвестирани в развитието на електронното правителство.

Развитие на широколентовия достъп и технологиите в България

За най-новите данни за широколентовото покритие, абонаменти и навлизане, покритие на различни широколентови технологии и разходите проверете докладите за резултатите и докладите за отделните страни на Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

Разпределение на радиочестотния спектър за безжичен широколентов достъп

Проверете обзора за подробности относно хармонизираните разпределения на радиочестотния спектър и се консултирайте с проучването относно назначаването на спектъра в ЕС.

Национални публикации и документи в пресата

Английски

Български

За контакти

BCO България (национален офис за широколентова компетентност): Дирекция Информационни технологии, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9, София 1000, България
Контакт по имейл
Телефон: +35 929 40 92 80
Уеб страница

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: ул. „Гурко“ № 6, София 1000, България
Контакт по имейл
Телефон: +35 92 949 27 23
Уеб страница

Country information - Bulgaria