<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Publications Office of the European Union using Archive-It. This page was captured on 09:37:14 Aug 28, 2021, and is part of the European Union collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information
European Union

EU languages

EU languages

The EU has 24 official languages.

These are:

 • Bulgarian
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hungarian
 • Irish
 • Italian
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Maltese
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish
 • Swedish

History

Every time new members have joined the EU, they have added to the number of official languages.

Official EU language since...

Dutch, French, German, Italian

1958

Danish, English

1973

Greek

1981

Portuguese, Spanish

1986

Finnish, Swedish

1995

Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovak, Slovenian

2004

Bulgarian, Irish, Romanian

2007

Croatian

2013

Even after the withdrawal of the United Kingdom from the EU, English remains one of the official languages of Ireland and Malta.

Listen to samples of the EU's official languages

Bulgarian

Европейци, единни в многообразието

Европейският съюз е семейство от демократични европейски страни, решени да работят заедно за мир и благоденствие. Той не е държава, която трябва да замести съществуващите държави, но не е и поредната международна организация. Всъщност Европейският съюз е уникален. Неговите държави-членки са учредили общи институции, на които са отстъпили част от суверенитета си, така че решенията по специфични въпроси от общ интерес да могат да се вземат по демократичен начин на европейско равнище.

Европа е континент на много и различни традиции и езици, но и на споделени ценности. Европейският съюз отстоява тези ценности. Той подхранва сътрудничеството между народите на Европа, като насърчава единството и едновременно с това съхранява разнообразието и гарантира вземането на решения колкото се може по-близо до гражданите.

В днешния свят на все по-голяма взаимозависимост за европейските граждани ще бъде още по-важно да си сътрудничат с хора от други страни в атмосфера на любознателност, толерантност и солидарност.

Croatian

Građani Europske unije ujedinjeni u različitosti

Europska unija (EU) zajednica je europskih demokratskih država koje zajedničkim naporima teže uspostavi mira i blagostanja. Ona nije nastala s namjerom da se zamijene postojeće države, već predstavlja tvorevinu koja nadilazi okvire još jedne međunarodne organizacije. Europska unija zapravo je jedinstvena. Njezine su zemlje članice uspostavile zajedničke institucije na koje su prenijele dio suvereniteta kako bi se odluke o određenim pitanjima od zajedničkog interesa mogle demokratski donositi na europskoj razini.

Europa kao kontinent s mnoštvom različitih tradicija i jezika predstavlja i prostor zajedničkih vrijednosti. Europska unija štiti te vrijednosti. Ona potiče suradnju među stanovnicima europskog kontinenta zagovarajući ujedinjenost uz očuvanje različitosti te osigurava da se donošenje odluka što više približi građanima.

U suvremenom svijetu 21. stoljeća, obilježenom sve većom međusobnom ovisnošću, ukazuje se još veća potreba da svaki stanovnik Europske unije surađuje sa stanovnicima drugih država u duhu znatiželje, tolerancije i solidarnosti.

Czech

Evropané sjednocení v různorodosti

Evropská unie (EU) je rodina demokratických evropských států, které se zavázaly spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity. Není to stát, jehož cílem by bylo nahradit státy současné, ale je více než jakákoli jiná mezinárodní organizace. EU je ve skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné instituce, na něž delegují část své suverenity tak, aby rozhodnutí o konkrétních otázkách společného zájmu bylo možné přijímat demokraticky na evropské úrovni.

Evropa je světadíl s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale rovněž se společnými hodnotami. Evropská unie tyto hodnoty chrání. Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, propaguje jednotu a současně chrání různorodost a dbá na to, aby přijímaná rozhodnutí byla co nejblíže občanům.

Ve stále nezávislejším světě 21. století bude pro každého občana Evropy stále důležitější spolupracovat s lidmi z jiných zemí v duchu otevřenosti, tolerance a solidarity.

Danish

Mangfoldighed og samarbejde

Den Europæiske Union (EU) er en familie af demokratiske lande i Europa, som har forpligtet sig til at arbejde sammen for fred og fremskridt. Det er ikke en stat, som skal afløse de bestående stater, men noget andet og mere end andre internationale organisationer. EU er en unik organisation. Medlemsstaterne har oprettet fælles institutioner, som de har overgivet en del af deres suverænitet, så der kan træffes demokratiske beslutninger på europæisk plan inden for bestemte områder af fælles interesse.

Europa er et kontinent med mange forskellige traditioner og sprog, men også med fælles værdier. EU forsvarer disse værdier. EU fremmer samarbejdet mellem de europæiske folk ved at stræbe efter enighed, samtidig med at mangfoldigheden bevares, og at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt.

I det 21. århundredes globaliserede verden vil den enkelte europæer få endnu større behov for at samarbejde med mennesker fra andre lande i en atmosfære af åbenhed, tolerance og solidaritet.

Dutch

De Europeanen: eenheid in verscheidenheid

De Europese Unie (EU) is een familie van democratische Europese landen die gezamenlijk aan vrede en welvaart willen werken. De Europese Unie is geen nieuwe staat die in de plaats komt van de bestaande staten, maar verschilt wel van alle andere internationale organisaties. Meer nog, de Europese Unie is uniek. De lidstaten van de EU hebben gemeenschappelijke instellingen opgericht waaraan zij een deel van hun soevereiniteit overdragen, zodat er op Europees niveau democratische beslissingen over specifieke vraagstukken van gemeenschappelijk belang kunnen worden genomen.

Europa is niet alleen tal van uiteenlopende tradities en talen rijk, maar heeft ook een aantal gemeenschappelijke waarden. De EU verdedigt deze waarden. Zij moedigt de samenwerking tussen de volkeren in Europa aan door eenheid na te streven zonder daarbij de verscheidenheid uit het oog te verliezen, en door ervoor te zorgen dat de burgers haar beslissingen niet ervaren als een ver-van-mijn-bedshow.

In deze eenentwintigste eeuw leven we in een wereld waarin we steeds afhankelijker van elkaar worden. Het is dan ook noodzakelijker dan ooit tevoren dat iedere Europeaan zich openstelt en in een geest van tolerantie en solidariteit samenwerkt met mensen van andere landen.

English

Europeans united in diversity

The European Union (EU) is a family of democratic European countries, committed to working together for peace and prosperity. It is not a State intended to replace existing states, but it is more than just another international organisation. The EU is, in fact, unique. Its Member States have set up common institutions to which they delegate some of their sovereignty so that decisions on specific matters of joint interest can be made democratically at European level.

Europe is a continent with many different traditions and languages, but also with shared values. The EU defends these values. It fosters co-operation among the peoples of Europe, promoting unity while preserving diversity and ensuring that decisions are taken as close as possible to the citizens.

In the increasingly interdependent world of the 21st century, it will be even more necessary for every European citizen to co-operate with people from other countries in a spirit of curiosity, tolerance and solidarity.

Estonian

Mitmekesisuses ühinenud eurooplased

Euroopa Liit (EL) on demokraatlike Euroopa riikide pere, kes on otsustanud töötada koos rahu ja õitsengu saavutamiseks. See ei ole riik, mille eesmärgiks on asendada olemasolevaid riike, vaid sarnaneb pigem rahvusvahelistele organisatsioonidele. EL on tegelikult ainulaadne. Selle liikmesriigid on loonud ühised institutsioonid, millele nad delegeerivad osa oma suveräänsusest, nii et otsused teatud ühise huvi valdkondades tehakse demokraatlikult Euroopa tasandil.

Euroopa on maailmajagu, kus on palju ühiseid traditsioone ja keeli, kuid ka ühiseid väärtusi. EL kaitseb neid väärtusi. Ta soodustab koostööd Euroopa rahvaste vahel, edendades ühtsust ning kaitstes samal ajal mitmekesisust ja tagades otsuste tegemise võimalikult kodanikukeskselt.

XXI sajandi maailmas, mida iseloomustab aina suurenev läbipõimumine, on üha olulisem, et kõik Euroopa kodanikud teeksid koostööd teiste maade inimestega, ilmutades sealjuures avatust, sallivust ja solidaarsust.

Finnish

Eurooppalaiset yhdessä mutta yksilöinä

Euroopan unioni (EU) koostuu demokraattisista valtioista, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä rauhan ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Se ei ole valtio, jonka olisi tarkoitus korvata nykyiset valtiot, mutta se on kuitenkin enemmän kuin kansainvälinen järjestö. Itse asiassa EU on ainutlaatuinen organisaatio. Sen jäsenvaltiot ovat perustaneet yhteisiä toimielimiä, joille ne ovat siirtäneet tiettyjä toimivaltuuksia, jotta Euroopan kannalta merkittävistä asioista olisi mahdollista tehdä demokraattisia päätöksiä Euroopan tasolla.

Eurooppa on manner, jolla on monenlaisia perinteitä ja kieliä, mutta myös yhteisiä arvoja, joita EU haluaa puolustaa. Euroopan unioni edistää yhteistyötä Euroopan kansojen välillä ja huolehtii siitä, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia - yhdessä mutta säilyttäen Euroopan kansojen monimuotoisuuden.

2000-luvulla riippuvuus toisista lisääntyy entisestään, ja siksi on vielä tärkeämpää, että kaikki Euroopan kansalaiset tekevät yhteistyötä muunmaalaisten kanssa uteliaina, suvaitsevaisesti ja yhteisvastuullisesti.

French

Des Européens unis dans la diversité

L’Union européenne (UE) est une famille de pays démocratiques européens décidés à œuvrer ensemble à la paix et à la prospérité. Il ne s’agit pas d’un État destiné à se substituer aux États existants, mais l’Union européenne va plus loin que toute autre organisation internationale. En fait, c’est une organisation unique en son genre. Les États qui la composent ont mis en place des institutions communes auxquelles ils délèguent une partie de leur souveraineté, afin que les décisions sur des questions spécifiques d’intérêt commun puissent se prendre démocratiquement au niveau européen.

L’Europe est un continent caractérisé par de nombreuses traditions et langues différentes, mais aussi par des valeurs communes. Ce sont ces valeurs que défend l’Union européenne en instaurant une coopération toujours plus étroite entre ses peuples, en renforçant l’unité tout en préservant la diversité et en faisant en sorte que les décisions soient prises le plus près possible du citoyen.

Dans le monde de plus en plus interdépendant qui sera celui du XXIe siècle, le citoyen européen devra plus que jamais coopérer avec des peuples d’autres pays, dans un esprit de curiosité, de tolérance et de solidarité.

German

Die Europäer: in Vielfalt vereint

Die Europäische Union (EU) ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Länder, die sich der Wahrung des Friedens und dem Streben nach Wohlstand verschrieben haben. Sie versteht sich nicht als ein neuer Staat, der an die Stelle bestehender Staaten tritt. Allerdings ist die Europäische Union auch mehr als alle sonstigen internationalen Organisationen. Die EU ist im Wortsinne einzigartig. Die Mitgliedstaaten der EU haben gemeinsame Organe eingerichtet. Teile ihrer einzelstaatlichen Souveränität haben sie diesen Organen übertragen, damit in bestimmten Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse auf europäischer Ebene demokratische Entscheidungen getroffen werden können.

Europa ist ein Kontinent mit vielen unterschiedlichen Traditionen und Sprachen, aber auch mit gemeinsamen Werten. Die EU verteidigt diese Werte. Sie fördert die Zusammenarbeit der Völker Europas, indem sie die Einheit unter Wahrung der Vielfalt stärkt und sicherstellt, dass Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden.

In unserer zunehmend durch globale Verflechtungen gekennzeichneten Welt des 21. Jahrhunderts wird es für jeden europäischen Bürger immer unumgänglicher, mit Menschen aus anderen Ländern im Geist der Aufgeschlossenheit, Toleranz und Solidarität zusammenzuarbeiten.

Greek

Οι Ευρωπαίοι ενωμένοι μέσα από τη διαφορετικότητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια οικογένεια ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για την ειρήνη και την ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κράτος που επιδιώκει να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα κράτη και είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο διεθνή οργανισμό. Η ΕΕ είναι όντως μοναδική. Τα κράτη μέλη της έχουν θεσπίσει κοινά θεσμικά όργανα στα οποία εκχωρούν ορισμένες εξουσίες τους, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με πολλές διαφορετικές παραδόσεις και γλώσσες, αλλά και με κοινές αξίες. Η ΕΕ προασπίζει αυτές τις αξίες. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης, επιδιώκοντας την ενότητα, ενώ συγχρόνως διαφυλάσσει τη διαφορετικότητα και διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες.

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων αλληλοεπιδράσεων που χαρακτηρίζουν τον 21ο αιώνα, κάθε ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να συνεργάζεται με πολίτες άλλων χωρών σε ένα πνεύμα φιλοπραγμοσύνης, ανοχής και αλληλεγγύης.

Hungarian

Sokszínűségben egyesült Európa

Az Európai Unió (EU) olyan demokratikus európai országok családja, amelyek a békéért és a fejlődésért dolgoznak együtt. Nem egy állam, amely a létező államok helyébe lép; az EU több, mint bármely más nemzetközi szervezet. Egyedülálló, mert tagállamai közös intézményeket állítottak fel, melyekben egyesítik szuverenitásuk egy részét, hogy a közös érdeket képviselő döntések demokratikusan, európai szinten jöhessenek létre.

Európában számos különböző szokás és nyelv él egymás mellett, de sok a közös érték is. Az Európai Unió védi ezeket az értékeket. Segíti az európai állampolgárok együttműködését, az egységet hirdeti a különbözőségek megőrzése mellett és biztosítja, hogy a döntések a polgárokhoz a lehető legközelebb szülessenek meg.

XXI. század mindinkább kölcsönösen egymástól függő világában az európai polgároknak egyre jobban együtt kell működniük más országok polgáraival, az egymás iránti érdeklődés, a tolerancia és a szolidaritás szellemében.

Irish

Eorpaigh aontaithe san éagsúlacht

Cuimsíonn an tAontas Eorpach (AE) grúpa de thíortha Eorpacha daonlathacha atá ag obair as lámha a chéile i dtreo na síochána agus an rathúnais. Ní Stát é a bheartaítear a chur in ionad na stát atá ann faoi láthair ach tá níos mó i gceist leis ná díreach eagraíocht idirnáisiúnta eile. Go deimhin níl a mhacasamhail le fáil. Tá comhinstitiúidí curtha ar bun ag a chuid Ballstát a ndéanann siad cuid dá gceannasacht a tharmligean chucu . Sa chaoi sin is féidir cinntí maidir le hábhair shonracha a bhfuil comhleas acu iontu a dhéanamh go daonlathach ag leibhéal Eorpach.

Cuimsíonn mór-roinn na hEorpa go leor traidisiún éagsúil agus go leor teangacha éagsúla, ach ag an am céanna tá luachanna comhpháirtíochta i gceist léi chomh maith. Cosnaíonn an tAE na luachanna seo. Cothaíonn sé comhoibriú idir muintir na hEorpa, cuireann sé aontacht chun cinn agus lena linn sin déanann sé éagsúlacht a chothabháil agus cinntíonn sé go nglactar cinntí ar leibhéal chomh gar do na saoránaigh agus is féidir.

I saol an 21ú haois, ina bhfuil an t-idirspleáchas ag dul i dtreis, beidh sé níos tábhachtaí fós go gcomhoibreoidh gach saoránach Eorpach le daoine ó thíortha eile de mheon fiosrachta, caoinfhulaingthe agus dlúthpháirtíochta.

Italian

Gli europei: uniti nella diversità

L’Unione europea (UE) è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità. Non è uno Stato che si propone di sostituire gli Stati esistenti, ma è qualcosa di più rispetto alle altre organizzazioni internazionali. L’UE è infatti qualcosa di unico. I suoi Stati membri hanno creato una serie di istituzioni comuni a cui delegano una parte della loro sovranità in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo.

L’Europa è un continente con molte diverse tradizioni e lingue, ma condivide anche un patrimonio di valori comuni da salvaguardare. Essa dà impulso alla cooperazione tra i popoli d’Europa, promuovendo l’unità nel rispetto della diversità e garantendo che le decisioni vengano prese il più possibile a contatto con i cittadini.

Nel mondo del XXI secolo, caratterizzato da una sempre maggiore interdipendenza, diventerà sempre più necessario che ciascun cittadino europeo cooperi con i popoli di altri paesi in uno spirito di curiosità, tolleranza e solidarietà.

Latvian

Eiropieši vienoti savā daudzveidībā

Eiropas Savienība (ES) ir demokrātisku Eiropas valstu apvienība, kuras ietvaros valstis apņēmušās kopīgi strādāt miera un labklājības sasniegšanai. Tā nav viena valsts, kas aizstāj esošās valstis. Tomēr tā ir kas vairāk nekā jebkura cita starptautiska organizācija. Patiesībā ES ir unikāla - tās dalībvalstis ir izveidojušas kopējas institūcijas, kurām deleģē daļu savas suverenitātes, tā, lai jautājumus par lietām, kas skar kopējas intereses, varētu demokrātiski izlemt Eiropas līmenī.

Eiropa ir kontinents, kurā līdzās pastāv ne tikai daudzas dažādas tradīcijas un valodas, bet arī kopīgas vērtības, un ES par savu pienākumu uzskata šo vērtību aizsardzību. ES stiprina sadarbību starp Eiropas iedzīvotājiem, sekmējot vienotību, vienlaicīgi saglabājot daudzveidību, un nodrošinot to, ka lēmumi tiek pieņemti, ievērojot cilvēku intereses.

21. gadsimta pasaulē, arvien pieaugot savstarpējai atkarībai un mijiedarbībai, arvien pieaugs arī nepieciešamība katram Eiropas pilsonim sadarboties ar citu valstu iedzīvotājiem, un šī sadarbība būs balstīta uz savstarpēju interesi, toleranci un solidaritāti.

Lithuanian

Susivieniję ir įvairovę išlaikantys europiečiai

Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi taikos ir gerovės labui veikti išvien. Ji nėra nauja valstybė, pakeisianti esamas valstybes. ES daug kuo skiriasi ir nuo kitų tarptautinių organizacijų. Iš tikrųjų ji yra unikali organizacija. Jos valstybės narės yra įsteigusios bendras institucijas, kurioms perduoda dalį savo suvereniteto, kad tam tikri visoms rūpimi klausimai būtų demokratiškai sprendžiami Europos lygmeniu.

Europa - tai žemynas, kuriame gyvena daug skirtingas tradicijas ir kalbas, bet taip pat ir bendrų vertybių turinčių tautų. ES gina šias vertybes. Ji puoselėja Europos tautų bendradarbiavimą, skatindama vienybę išlaikant įvairovę ir užtikrindama, kad sprendimai būtų priimami kuo labiau priartinant juos prie piliečių.

XXI amžiuje, pasaulyje nuolat didėjant tarpusavio priklausomybei, kiekvienam Europos piliečiui bendradarbiavimą su kitų šalių žmonėmis vis labiau reikės grįsti noru pažinti, pakantumu ir solidarumu.

Maltese

L-Ewropej magħquda fid-diversità

L-Unjoni Ewropea (UE) tirrappreżenta familja ta' pajjiżi demokratiċi Ewropej b'impenn li jaħdmu flimkien għall-paċ u l-ġid. L-Unjoni mhijiex Stat maħsub biex jieħu post l-istati eżistenti, iżda fl-istess waqt l-UE titqies aktar minn kull organizzazzjoni internazzjonali oħra. L-UE hi entità unika.

L-Istati Membri tagħha waqqfu istituzzjonijiet komuni. Lil dawn l-istituzzjonijiet, l-Istati Membri jiddelegawlhom parti mis-sovranità tagħhom biex deċiżjonijiet dwar ħwejjeġ speċifiċi jkunu jistgħu jittieħdu b'mod demokratiku f'livell Ewropew.

L-Ewropa hi kontinent li jħaddan għadd ta' tradizzjonijiet u ilsna differenti, iżda fl-istess ħin valuri komuni. L-UE tiddefendi dawn il-valuri u ssaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-popli ta' l-Ewropa; tippromwovi d-diversità u tiżgura li d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin.

Fid-dinja tas-Seklu 21, li kulma jmur qiegħda ssir aktar interdipendenti, se tinħass ħtieġa akbar biex kull ċittadin Ewropew jaħdem flimkien ma' nies minn pajjiżi oħra fi spirtu ta' kurżità, tolleranza u solidarjetà.

Polish

Europejczycy zjednoczeni w swojej różnorodności

Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu. Nie jest państwem powstałym w miejsce istniejących krajów, jest jednocześnie czymś więcej niż inne organizacje międzynarodowe. Jest to organizacja jedyna w swoim rodzaju. Państwa Członkowskie przekazują stworzonym przez siebie wspólnym instytucjom część swoich kompetencji, tak aby decyzje w określonych sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane w sposób demokratyczny na poziomie europejskim.

Europa to kontynent o wielu odmiennych tradycjach i językach, lecz również o wspólnych wartościach. Instytucja Unii chroni te wartości. Przyczynia się ona do współpracy między narodami Europy, promując jedność przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności oraz zapewniając, by decyzje były podejmowane jak najbliżej obywatela.

Wiek XXI ukazuje coraz wyraźniejszą współzależność między krajami i niesie ze sobą potrzebę coraz ściślejszej współpracy między obywatelami Europy a narodami innych krajów w duchu tolerancji, solidarności i chęci wzajemnego poznawania się.

Portuguese

Os europeus unidos na diversidade

A União Europeia (UE) é uma família de países democráticos europeus, com um projecto comum de paz e prosperidade. Não se trata de um Estado que pretende substituir Estados existentes, mas vai além de qualquer outra organização internacional. A UE é, neste aspecto, única. Os Estados Membros criaram instituições comuns a que delegam parte da sua soberania por forma a que as decisões sobre questões específicas de interesse comum possam ser tomadas democraticamente a nível europeu.

A Europa é um continente com muitas tradições e línguas diferentes, mas também com valores comuns. A UE defende estes valores. Reforça a cooperação entre os povos da Europa, promovendo a unidade ao mesmo tempo que preserva a diversidade e garante que as decisões sejam tomadas tão perto quanto possível dos cidadãos.

No mundo cada vez mais interdependente do século XXI, será cada vez mais necessário que os cidadãos europeus cooperem com os povos de outros países num espírito de curiosidade, tolerância e solidariedade.

Romanian

Europenii uniţi în diversitate

Uniunea Europeană (UE) este o familie de ţări democratice europene, care s-au angajat să lucreze împreună pentru pace şi prosperitate. UE nu este un stat menit să înlocuiască statele existente, ci este mai mult decât orice altă organizaţie internaţională. De fapt, Uniunea Europeană este unică. Statele sale membre au creat instituţii comune, cărora le deleagă o parte din suveranitatea lor, astfel încât deciziile privind puncte specifice de interes comun să poată fi luate în mod democratic la nivel european.

Europa este un continent care adăposteşte numeroase tradiţii şi limbi diferite, dar are, de asemenea, valori comune. Uniunea Europeană apără aceste valori. UE încurajează cooperarea între popoarele Europei, promovează unitatea fără a renunţa la diversitate şi garantează că deciziile sunt luate cât mai aproape de cetăţeni.

În secolul XXI, când depindem tot mai mult unii de alţii, va fi cu atât mai necesar ca fiecare european să coopereze cu cetăţeni din alte ţări, dând dovadă de curiozitate, toleranţă şi solidaritate.

Slovak

Európania zjednotení v rôznorodosti

Európska únia (EÚ) je spoločenstvom demokratických európskych štátov, ktoré sa zaviazali spolupracovať na dosiahnutí mieru a prosperity. Nepredstavuje štát, ktorý by mal nahradiť jestvujúce štáty, ale je čímsi viac ako ktorákoľvek iná medzinárodná organizácia. EÚ je v podstate jedinečná. Členské štáty vytvorili spoločné inštitúcie, na ktoré delegovali časť svojej suverenity, aby sa rozhodnutia o jednotlivých záležitostiach spoločného záujmu prijímali demokraticky na európskej úrovni.

Európa je kontinent vyznačujúci sa rôznorodosťou tradícií a jazykov, ale aj vyznávaním spoločných hodnôt. EÚ tieto hodnoty bráni. Podporuje spoluprácu medzi národmi Európy a podporuje jednotu, súčasne však zachováva rôznorodosť a zabezpečuje, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanovi.

Svet 21. storočia, ktorý je čoraz prepojenejší, vyžaduje stále viac, aby všetci občania Európy spolupracovali s občanmi iných štátov v duchu záujmu, tolerancie a solidarity.

Slovenian

Evropejci, združeni v raznolikosti

Evropska unija (EU) je družina demokratičnih evropskih držav, ki si skupaj prizadevajo za mir in blaginjo. EU ni država, ki bi nadomestila obstoječe države, temveč je več kot katera koli mednarodna organizacija. EU je v resnici edinstvena. Njene države članice so ustanovile skupne institucije, na katere so prenesle del svoje suverenosti, tako da na evropski ravni lahko demokratično sprejemajo odločitve o vprašanjih skupnega interesa.

Evropa je celina z različnimi tradicijami in jeziki, vendar tudi s skupnimi vrednotami. EU te vrednote brani, razvija sodelovanje med evropskimi narodi in krepi njihovo enotnost. Pri tem ohranja raznolikost in skrbi, da državljani čim bolj sodelujejo pri sprejemanju odločitev.

V čedalje bolj soodvisnem svetu 21. stoletja bo lahko vsak evropski državljan v duhu zanimanja, strpnosti in solidarnosti še tesneje sodeloval z ljudmi iz drugih držav.

Spanish

Europeos unidos en la diversidad

La Unión europea (UE) es una familia de países europeos democráticos, que se han comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se trata de un Estado destinado a sustituir a los actuales Estados, pero es más que cualquier otra organización internacional. En realidad, la UE es única. Sus Estados miembros han creado instituciones comunes en las que delegan parte de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar democráticamente decisiones sobre asuntos específicos de interés común, a escala europea.

Europa es un continente con muchas tradiciones y lenguas diferentes, pero también con valores compartidos. La UE defiende estos valores. La UE fomenta la cooperación entre los pueblos de Europa, promoviendo la unidad y conservando al mismo tiempo la diversidad, y garantizando que las decisiones se tomen teniendo en cuenta al máximo a los ciudadanos.

En el mundo del siglo XXI, cada vez más interdependiente, será aún más necesario que los ciudadanos europeos cooperen con personas de otros países con un espíritu de curiosidad, tolerancia y solidaridad.

Swedish

Förening i mångfald

Europeiska unionen (EU) är en familj av demokratiska europeiska länder som gått samman för att verka för fred och välstånd. EU är inte en stat som skall ersätta befintliga stater, men den är något annat än andra internationella organisationer. EU är helt enkelt en unik organisation. Medlemsstaterna har upprättat gemensamma institutioner till vilka de har delegerat delar av sin suveränitet, så att demokratiska beslut om vissa frågor av gemensamt intresse kan fattas på europeisk nivå.

Europa är en kontinent med många olika traditioner och språk, men också med gemensamma värderingar. EU försvarar dessa värderingar. EU främjar samarbete mellan de europeiska folken, ett samarbete som tar hänsyn till mångfalden, och strävar efter att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt.

Under 2000-talet kommer det att bli allt viktigare för varje europeisk medborgare att kunna samarbeta med folk från andra länder i en anda av nyfikenhet, tolerans och solidaritet.

Multilingualism

In line with its status as a democratic international organisation, one of the EU's founding principles is multilingualism.

This policy aims at

 • communicating with its citizens in their own languages
 • protecting Europe’s rich linguistic diversity
 • promoting language learning in Europe

This approach has no precedent, either among multilingual states or even international organisations.

The principle is anchored in the EU's Charter of Fundamental Rights – as an EU national, you have the right to use any of the 24 official languages to contact the EU institutions, and they are obliged to reply in the same language.

EU law and other legislative texts are published in all official languages, except Irish, for resource-related reasons (only regulations adopted by both the Council of the European Union and the European Parliament are currently translated into Irish).

Meetings of the European Council and the Council of the European Union are interpreted into all official languages. Members of the European Parliament have the right to use any official language when speaking in Parliament.

Regional & minority languages

The EU is home to over 60 indigenous regional or minority languages, spoken by some 40 million people. They include Basque, Catalan, Frisian, Saami and Yiddish.

The European Commission maintains an open dialogue, encouraging linguistic diversity and putting effort into preserving this heritage. But the legal status of these languages and the extent to which they receive support is determined by national governments.

One significant source of funds for initiatives to protect and promote the teaching and learning of minority languages is Erasmus+, an EU programme that encompasses education and training.

Language learning

The EU's main goal here is ambitious: enabling every EU citizen to communicate in 2 languages other than their mother tongue.

The best way to achieve this would be to introduce children to 2 foreign languages from an early age. Other steps are being taken to help EU countries improve their educational programmes, to ensure school-leavers have better language skills.

The EU supports language learning to:

 • help more people study and work abroad
 • help people from different cultures understand one another
 • trade effectively across Europe
 • boost the language industry (translation and interpreting, language teaching, language technologies, etc.)
Back to top