<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of University of Alberta using Archive-It. This page was captured on 18:04:46 Dec 08, 2010, and is part of the HCF Alberta Online Encyclopedia collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Heritage Community Foundation Presents
Alberta Online Encyclopedia

Vanima eesti asunduse väärtuslik parand pioneeride panuse meenutamiseks

Medicine Valley Eesti Sellsi likvideerimine lõpetatud

RED DEER, Alberta - Ajal.kui Toronto eestlased valmistusid suurpidustusteks, lõpetati vanima Kanada eesti asunduse organisatsiooni likvideerimine. 15. Juunil 1981 üldkoosoleku poolt antud volituse alusel lõpetas 74 aastat vana Medicine Valley Eesti Selts Eckvilles 16. Märtsil s.a. peetud juhatuse koosoleku otsusega oma tegevuse. Selts jättis väärtusliku pärandi eesti pioneeride panuse meenulamiseks.

Asutamisest saadik, 24. aprillil 1910, oli seltsi kultuurne ja seltskondlik tegevus s0bitatud farmielanikele. Noorema generatsiooni tung körgema hariduse poole ja avaramad tegevusväljad linnades on iätnud omaaegsesse tihedasse eesti asundusse Eckville ümbruses vaid väheseid eesti talusid. Ainult üksikud noored jätkavad põllupidamlst. Seltsi liikmete vähesuse ja nende kõrge ea tõttu piirdus seltsi tegevus viimaste aastate jooksul pea eranditult seltsi vara likvideerimisega.

Seltsi kinnisvara, 1919 aastal ehitatud Eckvllle Eestl Saal, müüdi enampakkumise teel, olemasolev eestikeelne raamatukogu annetati1983. a. Tartu Instituudile Torontos tingimusel. et see säilitatakse tervikuna, ja asjatundlikult katalogiseeritakse uurimis- otstarbeks. Juhul, kui Tarlu Instituut peaks lõpetama tegevuse, kohustub Instituutraamatukogu Ethnic Archives of P.A.C.-le üle andma. Protokolli- ja arveraamatute ning kirjavahetuse üleviimine National Ethnic Archives'ile Ottawas on teoksil.

LIIKMESKOND VÄHENES

Pärast Teist maailmasöda sitasid Eckville ümbruse farmerid palju põgenikke Kanadasse ümberasumisel, Eckville kujunes keskuseks kus Alberta eestlased kokku tulid, Eriti populaarseks kujunesid Eckville Eesti supepäevad mitmesajalise osavõtuga. Kuid maaelu ei köitnud uustulijaid põlselt ja enamus asus peale “katseaega” maal haljamatele aasadele linnadesse. Väikeseks jäänud seltsi liikmeskond otsustas seltsi tegevus ametlikult lõpetada ja varandus kasutada eesti pioneeride panuse mälestuse jäädvustamiseks Kesk-Albertas.

Suurimaks projektiks oli $20,000 anetus uue seltskondliku maja ehitamiseks Eckville linnas ja kiviplaadi asetamine seele uue Eckville Community Hall’I seinale.

Püstitati ka mälestusmärk Jaak Kinnale Gilby-Kalmu surnuaiale, mis asutati 1914 aastal Jaak Kinna poolt annetatud maaalale tema homesteadil. Täiendava maa juurdeostuks selts määras 1,200 dollarit. Rahaline annetus tehti ka Eckville Manor House’ile, kusmitmed vana-eestlased veedavad praegu oma vanadusepäeva.

VÄLJAPANEK MUUSEUMIS

Viimane suurüritus oli eesti rahvariiete ja rahvapäraste esemete annetamine Red Deer ja Districti Museum’ile. Esmakordne eesti väljapanek oli osa muuseumi uue tiiva avamispidustustest, mis toimusid 27, mail rohke rahva osvõtuga. See sündmus tõi kokku mitte ainult hulgaliselt Red Deeri kohalikke elanikke ja aukülalisi, vaid ka suurearvuliselt kogu Alberta eestlasi. Eesti väriküllane rahvariiete eksponaat oma kõrge käsitöötasemega äratas üldist tähelepanu ja tänu muuseumi jahatajale, Morris Flewwelling ule, see jab tulevikus püsivaks väljapanekuks Pioneer Gallery’sse.

Erilist huvi pakuvad ka seemed nagu Rosalie Rääbis’e perekonna Piibel, mis on Kreekakeelest “eesti Ma Kele” tõlkena 1884. Aastal Tartus Laakmani Trükikojas trükitud.

1909 aastal Peter Perir’I poolt ehitatud koolipink esimese kooli jaoks Medicine Valley distriktis väärib tähelepanu, kuna koolivalitsus nimetas seda kooli Eckville Estonian School’iks, tunnustusena eesti uusasunike kaasabi eesi ehitusmaterjali ja tööjõu näol. Kool tegutses seele nime all kuni 1953. Aastani, kui reorganiseeriti koolivõrk, milles Eesti Kooli piirkond endiselt nimetatakse ametlikult Estonian School District’iks.

Rahvariideid rikastavad hõbeehted, mis on kadunud hr. Prunsfeldi poolt valmistatud. Eriväljapanekuna on suur hõbesõlg, mis on varajase asuniku poolt Eestist kaasa todud ja mille paarimees annetati Edmontoni Eesti Seltsi poolt aastaid tagasi Ottawa Museum of Man’ile.

Ainulaadse kingituse tegi muuseumile August Liivam, andes üle eesti lipu, mille olid tema sugulased Katarina ja Kustav Kiilstrom 1944 aastal kaasa toonud. See oli põgenedes olnud paadi “laevalipuks”.

Näituse korraldajad tänavad heldeid andjaid – neid on olnud rohkem, kui loetletud. Medicine Valley Eesti Selts tänab eriti Lilla Tombakut ja kõiki tema kaastöölisi, kes nii suure innu ja oskusega valmistasid rahvariideid ja võimaldasid Alberta eestlastel välja panna suurima eesti esemete eksponaadi Kanadas.

Moskva kaubamaja mänedzher hukati

Moskva ajalehtedes ilmus lühikene teade, et N. Liidu suurema kaubamaja mänedzher Yeliseyev lasti maha kohtu otsusel kuritegevuse pärast kaubamaja juhtimisel jar aha kõrvaldamisel. Yeliseyevi mahalaskmine oli üks näide sellest, kui tõsiselt püütakse N. Liidus võidelda korruptsiooni vastu, mis seal on kasvanud kaugelt üle pea.


Neljapaeval

Alberta's Estonian Heritage
Albertasource.ca | Contact Us | Partnerships
            For more on Estonian Alberta, visit Peel’s Prairie Provinces.

Copyright © Heritage Community Foundation All Rights Reserved