<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 02:25:13 Apr 16, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Polacy wolą energię odnawialną od atomowej

Informacja prasowa - 27 listopada, 2014
Najnowsze wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS wskazują, że aż 50,5 procent Polaków sprzeciwia się budowie elektrowni a zaledwie 39,7 procent społeczeństwa popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Nieustannie dużą popularnością cieszą się przyjazne ludziom i środowisku technologie odnawialnych źródeł energii. Ponad 88,8 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w sektorze odnawialnym.

27 listopada 2014

Renewable Energy Action in Jordan © Greenpeace

Najnowsze, listopadowe wyniki reprezentatywnego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS wyraźnie wskazują, że Polacy wolą inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), niż w elektrownię jądrową. Z historii badań opinii na temat energetyki jądrowej na przestrzeni lat (badań prowadzonych od 1987 r.), jednoznacznie wynika, że jedynie raz, w roku 2009, zwolenników budowy elektrowni jądrowej było więcej niż przeciwników. Od tego czasu wyraźnie widać, że przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju stanowią większość. W tegorocznym badaniu 9,8 procent nie ma zdania na ten temat.

Ministerstwo Gospodarki i spółka PGE bezskutecznie próbują przekonać opinię publiczną do energetyki jądrowej, odwołując się w swoich komunikatach nawet do rzekomego poparcia dla budowy elektrowni jądrowej przez większość Polaków. Wyniki badań CBOS zadają kłam tym praktykom i ewidentnie pokazują, że przeciwników budowy elektrowni jądrowej jest już od lat więcej niż zwolenników. Ludzie nie dają się nabrać na kampanie reklamowe i promocyjne atomu, na które idą miliony złotych z naszych kieszeni – mówi Iwo Łoś, ekspert Greenpeace ds. bezpieczeństwa energetycznego.

24 listopada Greenpeace złożył do Ministerstwa Środowiska odwołanie od wydanej w ostatnich dniach przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzji, zezwalającej na liczne odwierty geologiczne, zaplanowane w ramach przygotowania ewentualnej budowy elektrowni jądrowej na cennej przyrodniczo nadmorskiej wydmie w Lubiatowie (gm. Choczewo, woj. pomorskie). Eksperci i prawnicy organizacji zwracają uwagę na bezpośrednie zagrożenie dla cennych przyrodniczo obszarów i chronionych gatunków (obszar Natura 2000 oraz teren wydm i gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną w ramach Dyrektywy Habitatowej i Ptasiej). Zarzucają również całkowity brak wykonania oceny oddziaływania planowanych robót geologicznych na środowisko oraz konsultacji społecznych wymaganych przez prawo polskie i europejskie, a także złamanie szeregu przepisów prawa i konwencji (m.in. unijnej Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Habitatowej, unijnej zasady przezorności, prawa ochrony przyrody, prawa geologicznego i górniczego oraz złamanie Konwencji z Aarhus). Greenpeace wraz z mieszkańcami Lubiatowa domaga się zaniechania odwiertów do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych i wykonania oceny oddziaływania planowanych robót geologicznych na środowisko.

Badacze z CBOS podkreślają, że rozwój odnawialnych źródeł energii, od lat cieszy się ogromnym poparciem społecznym. Najnowszy sondaż wskazuje, że rozwoju OZE w Polsce chce aż 88,8 procent obywateli. Pytani o pożądany kierunek polityki energetycznej, na pierwszym miejscu także wskazują poparcie dla OZE (68,3 procent), na drugim miejscu poparcie dla inwestycji podnoszących efektywność energetyczną (40,5 procent). Znamiennie niskie jest poparcie dla polityki energetycznej opartej o spalanie węgla kamiennego i brunatnego, które wyraziło zaledwie 27,5 procent respondentów.

Niezmiennie utrzymuje się ogromny rozdźwięk między oczekiwaniami społeczeństwa, a decyzjami i działaniami podejmowanymi przez rząd. Pomimo oczekiwań Polek i Polaków, rząd nie podejmuje działań prowadzących do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Omawiany obecnie w Sejmie rządowy projekt ustawy o OZE, nie zakłada wprowadzenia skutecznych mechanizmów wsparcia, służących rozwojowi energetyki obywatelskiej na szeroką skalę. Eksperci twierdzą, że nowa ustawa przede wszystkim będzie wspierać spółki energetyczne. Nie mamy złudzeń – wprowadzane obecnie drobne poprawki nie pozwolą na dynamiczny rozwój przydomowych czy gminnych źródeł energii odnawialnej, choć ich potencjał jest w Polsce wyjątkowo duży – mówi Anna Ogniewska, ekspertka Greenpeace ds. OZE.

Wyniki badania CBOS dostępne są tutaj: www.greenpeace.org/poland/PageFiles/644870/CBOS_energia_jadrowa_listopad_2014.pdf

Tematy