ผลกระทบด้านน้ำ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:41:35 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

ผลกระทบด้านน้ำ

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเป็นตัวการของสารพิษที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำ และก่อให้เกิด “เขตมรณะ (Dead Zones)” ของสัตว์น้ำ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในบริเวณอ่าวเม็กซิโก

ผลกระทบด้านน้ำ

การผลิตพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดและถั่วเหลืองใช้น้ำถึงร้อยละ 98 จากการใช้น้ำในภาคปศุสัตว์ทั้งหมด นี่คือการใช้น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรจำเป็นต่อมนุษย์อย่างสิ้นเปลือง

การขาดแคลนน้ำเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อความยั่งยืนของการผลิตอาหารในอนาคต การผลิตเนื้อวัวใช้น้ำมากกว่าการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วถึงหกเท่า การบริโภคเนื้อสัตว์กำลังทำให้โลกเสียสมดุล