การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 01:07:51 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หากเราลดการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมที่มาจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมลงได้ร้อยละ 50 ในปี 2593. เราจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคเกษตรกรรมลงได้ถึงร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับการที่เราไม่ลดการผลิตและบริโภคลงเลย.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การผายลมและการเรอของวัว สุกร และแพะ ไม่ใช่เรื่องเล็ก ร้อยละ 39 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์มาจากสิ่งนี้

สิ่งที่เราบริโภคนั้นสำคัญ เพียงลดการทานเนื้อวัวลงสัปดาห์ละหนึ่งวันและหันไปทานถั่วแทน ในเวลาหนึ่งปีก็จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากเท่ากับการลดการเผาไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 144 ลิตร